Emblem of Solidarity Party of Afghanistan

اعلاميه حزب
ضرورت و چگونگي شكل گيري حزب
كرنلاره او اساسنامه
د حزب اعلاميه

Resolution of
Solidarity Party of Afghanistan

صفحه ورودي

شماره اول، جوزاي ۱۳۸۳ - جون ۲۰۰۴بـرنـامـه و اسـاسنـامـه
حزب همبستگي افغانستـان

حمل ۱۳۸۳مقدمه

افغانستان حتي در دوران دموكراسي نيم‌بند خود از عقب مانده‌ترين كشورهاي جهان به حساب مي‌رفت. سلطه اشغالگران روسي و عمال شان، بعد بربريت و تروريزم در بيشتر از دو دهه اخير، اين كشور را به نيستي كشاند.

با مداخله «ائتلاف جهاني ضد تروريزم» و حضور قطعات «آيساف» در كشور هرچند اوضاع نسبتاً تغيير يافته ولي مصايب اساسي مردم ما كماكان به حال خود باقيست:

افغانستان از بي ثباتي، نا امني، جنگ و زورگويي تفنگسالاران و حاميان قلمي شان رنج مي‌برد؛ اختلافات مليتي، قومي، منطقوي، مذهبي و لساني وحدت ملي كشور را خدشه‌دار ساخته است؛ هنوز هم اكثريت مردم خود را مصون احساس نمي‌كنند بخصوص زنان كه با دردناكترين تخطي هاي حقوق بشر در اشكال گوناگون آن روبرو هستند؛ كشوري به ما به ميراث مانده كه كتله هاي وسيعي از مردمش عليرغم مقاومت و جانبازي شان با دادن بيش از يک مليون قرباني، نه نان و سرپناه مناسب دارند و نه از آموزش، صحت و ساير سهولت هاي اوليه زندگي بهره‌مند هستند؛ اختلاس، رشوه و واسطه در تمام ارگان هاي دولتي و غيردولتي بيداد ميكند؛ آزادي بيان، مطبوعات و تشكل احزاب هنوز در سطح نازلي قرار دارد؛ بيشترين رقم مهاجرين را در جهان مردم ما تشكيل ميدهند؛ به علت حاكميت مناسبات عقب‌مانده توليدي و موجوديت گروههاي وابسته به بيگانگان، هنوز هم اين كشور لانه‌ي مناسبي براي تروريست هاي داخلي و بين المللي بشمار ميرود؛ و بالاخره جامعه‌اي داريم كه تاريخ نيم قرن اخير آن با سايه استبداد، فاشيزم، تروريزم و وحشت، ظلماني بوده و هيچگاهي طعم دموكراسي واقعي را نچشيده است. حال بايد اين كشور را ساخت و ملت رنج كشيده ما را با رفاه و آسايش و ترقي آشنا نمود.

«حزب همبستگي افغانستان» با آرزو و اراده‌ي ايجاد افغانستان نوين مبتني بر رشد اقتصادي و اجتماعي پايدار، آزادي، دموكراسي، برابري و عدالت اجتماعي تشكيل شده است. ما كه وظيفه اساسي خود را نه تفسير و تشريح بي پايان تيره بختي ها، بلكه بسيج مردم براي امحاي كامل آن ها و دستيابي به بهروزي دانسته به دشواري راه، كاملاً آگاه هستيم. همچنان آگاهيم كه تحقق خواست هاي ما نه از طريق تلاش هاي انفرادي، بلكه حتي بصورت فعاليت هاي تك سازماني هم ممكن نيست. ما به خاطر نيل به اهداف خود معتقد به ايجاد و سيعترين وحدت ممكن با افراد و تشكل ها هستيم. به همين دليل «حزب همبستگي افغانستان» دست هر هموطن و تشكلي را كه صادقانه و جدي بخاطر آزادي و دموكراسي مي‌رزمد، صميمانه مي‌فشارد.

اهـداف

۱- افغانستان مستقل، آزاد، دموكراتيك و تقسيم‌ناپذير كه در آن همه‌ي مردم بدون هيچگونه تبعيض مليتي، جنسي، قومي، ديني، مذهبي، لساني و منطقوي با روحيه همبستگي و احساس آرامش، زيست كنند.

۲- ما خواهان برقراري حاكميت سياسي‌اي مي‌باشيم كه ماهيت ملي و مردمي داشته، كار را به اهل كار بسپارد و در برابر مردم حسابده باشد.

۳- استقرار و تحكيم پايه هاي دموكراسي و دفاع از آن به هر شكل مؤثر؛ دفاع از اعلاميه جهاني حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد؛ منع آزار، شکنجه و هرنوع تعزير.

۴- «حزب همبستگي افغانستان» خواهان سيستم اقتصادي‌اي مي‌باشد که متضمن رفاه عامه، رشد سرمايه هاي ملي و جلب سرمايه هاي بيروني بوده بشرطي که منافي استقلال کشور نباشد.

۵- برانداختن مناسبات عقب مانده اقتصادي، فرهنگي و دفاع از حقوق تمامي زحمتكشان و اتحاديه هاي صنفي.

۶- «حزب همبستگي افغانستان» در حاليكه به معتقدات مذهبي تمام مردم افغانستان احترام مي‌گذارد، خواهان پايان بخشيدن به هرگونه تعصب و سؤاستفاده از معتقدات مذهبي مردم، ختم فوري جنگ هاي خاينانه گروپ هاي مسلح و محاكمه تمامي جنايتكاران جنگي و خاينان ملي و ضبط و مصادره ثروت هاي فراواني که در طول ۲۵ سال جنگ گرد آورده اند، مي‌باشد، آن عده از هموطناني را كه ناآگاهانه و يا به اجبار در خدمت جناحهاي مختلف درگير از ۷ ثور ۱۳۵۷ به بعد قرار گرفته و به اشتباه خود پي برده باشند، قابل عفو ميدانند.

۷- خلع سلاح سراسري بدون قيد و شرط گروپ هاي مسلح، ايجاد اردو و پوليس ملي عاري از كليه مناسباتي كه منافي وحدت ملي باشد.

۸- «حزب همبستگي افغانستان» درحاليکه خواهان تحکيم مناسبات دوستانه با ساير کشورها براساس اصول همزيستي مسالمت آميز و حفظ موقعيت تاريخي بي‌طرفانه‌اش بوده، هر نوع مداخله کشورهاي ديگر را در امور داخلي خود مردود ميداند.

«حزب همبستگي افغانستان» کشور روسيه را مکلف به پرداخت غرامت جنگي و پاک‌کاري ماين هاي کشت شده در افغانستان مي‌داند.

۹- «حزب همبستگي افغانستان» درحاليکه مخالف هرگونه تجاوز کشوري برکشور ديگر مي‌باشد، دفاع از جنبش هاي آزاديخواهانه‌ي ملت ها را براي رهايي شان از وظايف خود ميداند.

۱۰- مبارزه بنيادي و پيگير بر ضد تروريزم در هرجا، با كليه اشكالش و كوتاه ساختن دست حاميان خارجي آن از كشورما.

۱۱- دفاع از حقوق زن بر پايه تساوي حق زن و مرد.

۱۲- ريشه كن كردن كشت، توليد، قاچاق، ترويج و استعمال مواد مخدر.

۱۳- مساعد ساختن شرايط مناسب تعليم و تربيه ابتدايي اجباري، تعليمات ثانوي و تحصيلات عالي رايگان، پرورش، كار و آسايش جسمي و روحي اطفال، جوانان، زنان و مردان همچنان مبارزه جدي عليه سؤ استفاده و خشونت جنسي، قاچاق و كارهاي شاقه اطفال.

۱۴- مهيا نمودن سهولت هاي مجاني صحي براي مردم؛ مساعد ساختن شرايط مناسب معيشت براي مامورين پائين رتبه دولت، معلمين و کارگران.

۱۵- تلاش براي شکوفايي هنر بالنده و آماده ساختن شرايط بهتر زندگي هنرمندان؛ تشويق و رايج نمودن ورزش در تمام کشور از طريق تهيه امکانات لازم براي ورزشکاران بخصوص به دختران و پسران جوان.

۱۶- «حزب همبستگي افغانستان» حفظ آثار باستاني موجود، ترميم آثار آسيب پذير، جمعآوري و برگرداندن آثار غارت شده تاريخي را از وظايف خود ميداند.

۱۷- مهيا نمودن شرايط مناسب زندگي براي کوچي‌ها، رسيدگي به صحت، آموزش و اسکان آنان؛ توجه به اسکان مجدد بي‌جا شدگان، حل منازعات و حماِيت اقتصادي آنان تا سرحد متکي بخود شدن.

۱۸- مهيا نمودن شرايط مناسب تعليم و تحصيل رايگان و كار براي معلولين، معيوبين و بازماندگان شهدا، زنان و اطفال بي‌سرپرست كشور.

۱۹- توجه همه جانبه وجدي به وضع زندگي متقاعدين و سالمندان و پرداخت حقوق آنان. ۲۰- قانون اساسي كشور را با كمبودهاي معين آن در شرايط كنوني گامي به جلو دانسته، فعاليت هاي خود را در چهار چوب آن تنظيم نموده، خواهان تطبيق عادلانه آن مي‌باشيم.

اسـاسـنـامـه

فصل اول

شرايط عضويت، حقوق و وظايف اعضا

۱- هر هموطن ما صرفنظر از جنسيت، مليت، زبان، منطقه، مذهب و سابقه سياسي كه سن ۱۸ را تكميل و عضو حزب ديگري نباشد و خود را متعهد به قبول برنامه و اساسنامه و اجراي تصاميم «حزب همبستگي افغانستان» بداند، مشروط براينكه مرتكب جنايت و خيانت ملي نشده باشد ميتواند عضويت «حزب همبستگي افغانستان» را بدست آورد.

۲- قبول عضويت به اساس درخواست كتبي متقاضي به تائيد دو نفر اعضاي شوراي رهبري بخش مربوطه صورت ميگيرد.

۳- هر عضو بدون هيچگونه تبعيضي حق انتقاد، پيشنهاد، انتخاب شدن و انتخاب كردن هر مقام «حزب همبستگي افغانستان » را دارا ميباشد.

۴- هر عضو بايد از طريق پرداخت حق‌العضويت (حداقل يك در صد عايد ماهانه) و ساير كمك هاي مادي و معنوي خود «حزب همبستگي افغانستان» را ياري دهد.

۵- هر عضو «حزب همبستگي افغانستان» در جلب تعداد هرچه بيشتر افراد وطندوست كشور، متعلق به هر مليت، قوم، قبيله، منطقه، دين و مذهب كوشا بوده، در دفاع و اشاعه ارزشهاي دموكراسي در جامعه تلاش به خرج دهد.

۶- كناره گيري از عضويت «حزب همبستگي افغانستان» مانند پيوستن به آن داوطلبانه و آزاد مي‌باشد.

۷- هر عضو در صورت تخطي از اصول «حزب همبستگي افغانستان» بعد از سپري نمودن مراحل اخبار، توصيه، اخطار و تعليق به اساس پيشنهاد شوراي مربوطه و تائيد شوراي دو قدمه بالاتر اخراج ميگردد.دوره تعليق نبايد از سه ماه تجاوز كند.

در صورت تخلف جدي آگاهانه و خيانت به «حزب همبستگي افغانستان» نه تنها از عضويت اخراج، بلكه مورد پيگرد قانوني هم قرار ميگيرد.

شكايت عضو اخراج شده توسط اداره حقوق و نظارت «حزب همبستگي افغانستان» مورد بررسي قرار ميگيرد.

فصل دوم

تشكيلات

الف : ارگانهاي رهبري تشكيلات به ترتيب صلاحيت هاي شان از اين قرار اند:

۱- شوراي عمومي
۲- شوراي مركزي
۳- شوراي اجرائيه
۴- کميته دايمي شوراي اجرائيه
۵- شوراهاي ولايتي
۶- شوراهاي شهري
۷- شوراهاي ناحيه
۸- شوراهاي ولسوالي
۹- شوراي کوچي ها
۱۰- شوراهاي محلي
۱۱- شوراهاي مهاجرين (معادل شوراهاي ولايتي)

۱- شوراي عمومي: بالاترين ارگان رهبري بوده كه جلسات آن با شرکت اکثريت اعضا هر سال يكبار داير ميشود. اين شورا مركب از اعضاي شوراي مركزي، اعضاي شوراهاي ولايتي و شوراي مهاجرين (در شرايط حاضر) ميباشد. شوراي عمومي ضمن رسيدگي به اساسي‌ترين مسايل، صلاحيت جرح و تعديل اساسنامه و برنامه، سياستهاي اصلي، تصويب آرم و نام «حزب همبستگي افغانستان» و نظارت و بررسي فعاليتهاي شوراي مركزي را به عهده دارد.

رييس شوراي عمومي كه رييس شوراي مركزي و شوراي اجرائيه نيز ميباشد و دو معاون آن توسط اين شورا براي يك سال انتخاب مي‌گردند.

همچنان اين شورا، شوراي مركزي را انتخاب و صلاحيت هايش را بين دو جلسه به آن ميسپارد.

۲- شوراي مركزي: بين دو جلسه شوراي عمومي، مسووليت رهبري «حزب همبستگي افغانستان» را بعهده دارد. تعداد اعضاي آن ۵۵ نفر بوده، در صورت لزوم بيشتر شده ميتواند. جلسات شورا با شرکت اکثريت اعضا هر شش ماه يكبار و در صورت ضرورت در فاصله هاي كوتاهتر داير ميگردد. اين شورا كميته اجرائيه را از بين اعضاي خود بر ميگزيند.

۳- شوراي اجرائيه: بين دو جلسه‌ي شوراي مركزي، رهبري «حزب همبستگي افغانستان» را بعهده دارد و در برابر شوراي مركزي مسوول است. تعداد اعضاي آن ۲۱ نفر بوده و جلسات آن با شركت اكثريت اعضا هر دو ماه و در صورت ضرورت زودتر داير ميگردد. دعوت جلسه اضطراري شوراي مرکزي در صلاحيت شوراي اجرائيه مي‌باشد.

۴- کميته دايمي شوراي اجرائيه: مرکب از رئيس، دو معاون و ۴ نفر انتخاب شده از اعضاي شوراي اجرائيه بوده که بين دو جلسه شوراي مربوطه وظايف روزمره را به پيش مي‌برد. اين کميته نزد شوراي اجرائيه مسئول است.

۵- شورا هاي ولايتي: شامل نمايندگان انتخابي نواحي مركز ولايت و ولسوالي هاي مربوطه مي‌باشند.

۶ - شورا هاي شهري: متشكل از نمايندگان انتخابي نواحي شهرها مي‌باشند.

۷- شوراهاي ناحيه: متشكل از نمايندگان انتخابي ناحيه مي‌باشند.

۸- شوراهاي ولسوالي: شامل نمايندگان شوراهاي محلي و مركز ولسوالي ها مي‌باشند.

۹- شوراهاي محلي: متشكل از نمايندگان انتخابي قراء و قصبات مي‌باشند.

ب: صلاحيت هاي رييس شوراي عمومي:

- دعوت جلسات اضطراري شوراي اجرائيه.
- عزل و توظيف مسوولان «حزب همبستگي افغانستان» با تائيد اکثريت شوراي اجرائيه.
- تعيين سخنگو با تائيد اکثريت شوراي اجرائيه.

در صورت غيابت رييس و معاونينش، شوراي اجرائيه يكي از اعضاي خويش را بحيث رييس موقت انتخاب مينمايد.

عزل رييس با دو سوم آراي اعضاي شوراي عمومي و عزل معاونينش بر اساس راي اكثريت ممكن است. در صورت فوت يا استعفاي رئيس شوراي عمومي يکي از معاونينش رهبري حزب را الي داير شدن شوراي عمومي بعهده مي‌گيرد. اين مدت نبايد از سه ماه تجاوز نمايد.

ج: تصميم گيري در تمامي مناقشات و مسايل در كليه سطوح «حزب همبستگي افغانستان» بر اساس راي اكثريت صورت مي‌گيرد.

د: شوراي مركزي ارگانهاي ذيل را در خود دارد كه همه آنها در برابر شوراي مركزي و بين دو جلسه آن به شوراي اجرائيه و كميته دايمي آن مسوول ميباشند:

۱ - اداره تشكيلات
۲ - اداره فرهنگي (تبليغات، نشريات، ورزش، هنر)
۳ - اداره مالي
۴ - اداره روابط ملي و بين المللي
۵ - اداره امور زنان
۶ - اداره خدمات اجتماعي
۷ - اداره امور مهاجرين
۸ - اداره حقوق و نظارت
۹ - اداره امور معارف و جوانان
۱۰ - اداره امور اصناف