Emblem of Solidarity Party of Afghanistan

ضرورت و چگونگي شكل گيري حزب
برنامـه و اساسنامه
كرنلاره او اساسنامه
د حزب اعلاميه

Resolution of
Solidarity Party of Afghanistan

صفحه ورودي


امروز از دموكراسى‌اي صحبت مى‌شود كه در واقعيت خود دموكراسي اعطايي، دموكراسي هوايي و دموكراسي‌ايست كه از روي ارفاق و قسماً دلسوزي، بخاطر ايجابات استراتيژيك اربابان حاكم بر جهان، به ما داده شده است. صريحاً بايد بگوييم كه اين دموكراسي‌اي نيست كه ما خواهانش بوديم. دموكراسي ميراث شهداي ماست، ارثيه‌ي خون هزار شهيد است كه برعليه استبداد، ستم، تروريزم و استعمار رزميده اند. دموكراسي هديه‌ي واصف قندهاري است كه در پاي توپ گفت: ترك جان و ترك مال و ترك سر در ره مشروطه اول منزل است. دموكراسي ارمغام خون پاك عبدالرحمن لودين معروف به كبريت است كه بدون محاكمه توسط اعليحضرت غازي نادرشاه در پاي درختي در قصر دلكشاه اعدام شد. دموكراسي ميراث محمودي فقيد و ميراث زولانه هاي غبار است. و اعلام تولد حزب همبستگي افغانستان، از فرزندان آن بزرگواران، كه امروز شاهد آن هستيم مي‌تواند براي ما مايه اميد باشد براي اينكه اينان كساني نيستند كه يكشبه پس از غرش بي ۵۲ دموكرات شده باشند. اين ها از قماش فلان بنيادگراي قاتل مزدور اجنبي نيستند كه يكباره همه شعارهاي قبلي خود را گذاشته و دموكرات شده باشند، بي‌آنكه بفهمند دموكراسي يعني چه.

از سخنراني قسيم اخگر در جشنواره اعلام موجودي حزب


شماره اول، جوزاي ۱۳۸۳ - جون ۲۰۰۴اعــلاميـــه
حزب همبستگی افغانستان

كشور ما در آستانه‌ي بيرون رفت از جنگ هاي خانمانسوز و وحشيانه اشغالگران، انحصارگران متعصب و تروريست ها قرار گرفته است. مداواي زخم هاي جانكاه كه طي بيش از دو دهه يكي پي ديگري بر اين پيكر مجروح وارد آمده اند، نياز به طبيب حاذقي دارد تا بتواند آنرا مرهم‌گذاري نموده، التيام بخشد.

«ائتلاف جهاني ضد تروريزم» كه براي زدودن بقاياي القاعده و طالبان به سرزمين ما پا گذاشته، جهت تامين صلح و آرامش در كشور و برپايي نظام مردم سالار متاسفانه بر نيروهايي تكيه كرده است كه تعدادي از آنان لكه هاي خون در آستين دارند و عامل بربادي وطن بوده اند.

با درنظرداشت همين نكات عده‌اي از فرزندان ميهن كه عمري را در سنگرهاي مقاومت ضد تجاوز در كنار مردمش ايستادند و هرگز در رقابت هاي ويرانگر براي قدرت دست نيازيدند، ابتكار را بدست گرفته با افراد ملي و آگاه به مقياس وسيعي در سطح كشور، كمپ هاي مهاجرين و افغانهاي مقيم خارج كه در جستجوي راه بيرون رفت از اين بن بست بودند به تبادل نظر پرداختند تا بتوانند آناني را كه دردي در دل و شيمه‌اي در پا دارند به دور برنامه‌ي عملي‌اي كه بر محور دموكراسي و استقلال چرخيده، تفنگسالاري را با مجريان و حاميان آن طرد نمايد، متشكل سازند.

تشكلي كه اينك در عرصه‌ي سياسي كشور اعلام موجوديت مي‌نمايد با آگاهي كامل از دشواري هاييكه در راه پياده نمودن ارزش هاي دموكراسي پيشرو دارد بر آنست كه:

با قاطعيت از استقلال، آزادي، تماميت ارضي و يكپارچگي كشور دفاع نموده هرگونه تبعيض مليتي، جنسي، قومي، ديني، مذهبي، لساني و منطقوي را مردود مي‌شمارد؛ خواستار محاسبه دارايي هاي باد آورده تفنگ سالاران و متحدين شان؛ خواستار محاكمه جنايتكاران جنگي و خاينان ملي و طرفدار اعلاميه حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد بوده، در پي ايجاد زمينه براي رشد فرهنگ بالنده‌ی ملي و پيشرفته و تامين واقعي حقوق زن مي‌باشد. اين تشكل خواستار برچيده شدن كامل تروريزم، مواد مخدر، فقر و بي‌سوادي بوده، خود را مكلف به پيروي از احكام قانون اساسي كشور عليرغم کمبودهای معين آن مي‌داند و قاطعانه مصمم است براي تحقق اهداف خود كه در واقع بيان ناگفته‌ي آرزوهاي مردم ستمديده و محروم از همه چيز ماست، بطور خستگي ناپذير مبارزه نموده، براي رشد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور سهم شايسته ايفا نمايد.

نيل به اين اهداف و آرمان ها ميسر نيست، مگر با مبارزه قاطع، صادقانه، پيگير و متحدانه‌ي تمامي نيروهاي طرفدار دموكراسي برضد تروريزم و جنگسالاري‌ای كه بعلت مدارا و سازش دولت يكي مناطق شرقي و جنوبي كشور را به مركز آشوب مبدل ساخته است و ديگري در شمال و غرب كشور زورگويي و بحران آفريني نموده، از كشور ما محشر سوزاني ساخته اند.

زنده باد اتحاد همه نيروهاي طرفدار دموكراسي!
مرگ بر جنگسالاران و اجنبي پرستان!
زنده و شكوفان باد افغانستان مستقل، آزاد و دموكرات!

۲۸حمل ۱۳۸۳